Deze site probeert in alle oprechtheid het principe “Sola Scriptura” (Alleen de Bijbel als basis voor het geloof) in de praktijk te brengen. Een belijdenispunt of een kerkelijk dogma mag nooit gebaseerd zijn op één enkele Bijbeltekst, maar men dient rekening te houden met alle tekstgedeelten over het betreffende onderwerp, gelezen in hun context.

Wij realiseren ons ook, dat de Bijbel is geschreven tegen een maatschappelijke achtergrond. Vaak is het verhelderend kennis te nemen en/of te hebben van die achtergrond. Zie bijvoorbeeld de pagina “Gezondheid”.

God is Liefde

 Centraal in de Bijbel staat de grote Liefde van God. God is Liefde.
Vanuit de liefde heeft God de Vader de hemel, de aarde en alle bewoners ontworpen. God de Zoon heeft alles naar het ontwerp van de Vader geschapen. Daarom staan er in de Bijbel zoveel aanwijzingen, die het leven van de mens fijner en zinvoller maken.

Het ritme van zes dagen werken en daarna een etmaal, waarin de mens zijn dagelijkse zaken op een zijspoor zet en God de eerste plaats geeft, is in de mens ingeschapen. De mens doet er verstandig aan dit ritme aan te houden in plaats van zeven dagen per week, 24 uur per dag bezig te zijn met werken en geld verdienen.
Juist op de Sabbat kan de mens, vanuit de Liefde van God, die in hem/haar werkt, aandacht hebben voor en zorg verlenen aan de medemens en de natuur.

Ook wat betreft hygiëne, omgaan met ziekten en gezonde voeding staan er in de Bijbel aanwijzingen, die de mens beter kan navolgen, als hij gezond wil leven.

Als Lucifer de verkeerde keuze maakt en Satan wordt, vernietigt God hem niet, maar daagt hem uit: “Laat jij maar zien in de praktijk, dat jouw manier beter is dan de mijne”.
Ondanks dat een derde deel van de engelen de kant van Satan kiest, gaat God door met scheppen en maakt Hij het heelal en de aarde met alle bewoners. Als sluitstuk de mens, die een vrije keuze krijgt.
Als de mens zich onder invloed van Satan van God afkeert, vernietigt God de mens niet, maar voorspelt, dat er vijandschap zal zijn tussen de mensen en de duivel.
De opmerking in Genesis 3, dat het zaad van de duivel het zaad van de vrouw de hiel zal vermorzelen slaat op de kruisdood van Christus. Dat Christus uiteindelijk Satan en zijn volgelingen definitief zal vernietigen, vervult de profetie, dat het zaad van de vrouw de kop van Satan zal vermorzelen.

Vanaf de zondeval van Adam en Eva lopen er als een rode draad twee dingen door het Bijbelverhaal.
Aan de ene kant de volhardende Liefde van God, die ondanks het teleurstellende gedrag van de mens zijn einddoel voor ogen houdt en alles doet om dat doel te bereiken.  Dat daarbij wel eens hard wordt opgetreden door God, is logisch. Ook menselijke ouders verheffen wel eens hun stem om hun kinderen tot de orde te roepen.

Aan de andere kant de mens, die zich steeds weer van God afkeert en er telkens weer een zootje van maakt op een manier, dat je er moedeloos van zou worden. Gelukkig geeft God de mens telkens weer een nieuwe kans, al komt er een punt in de tijd, waarop voor alle mensen zal zijn beslist, wat voor eeuwig het gevolg van hun keuzes zullen zijn. Eeuwig gelukkig leven in een ideale situatie of definitief ophouden te bestaan.

Bij de wederkomst van Christus worden de gelovigen met Hem opgenomen in het nieuwe Jeruzalem, terwijl de levende ongelovigen zullen sterven, waarna de aarde duizend jaar rust krijgt.
Het vermorzelen van de kop van satan door het zaad van de vrouw slaat op het definitieve einde van Satan en zijn aanhangers na de duizend jaar van Openbaring 20.

De geboorte en de kruisdood van Jezus Christus, God in menselijke verpakking, is de gedeeltelijke vervulling van die belofte: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, doch eeuwig leven hebbe.(Johannes 3:16).

Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. (1 Johannes 2:2)

Aan het einde van de huidige aardse tijd zal de verantwoordelijkheid voor de zonden van alle mensen op de schouders van de Satan worden gelegd en zal hij definitief worden vernietigd. Dan zal de eeuwigheid aanbreken, die zal zijn, zoals God het vanaf het begin heeft bedoeld.

14 april 2017 is het Goede vrijdag. Dan herdenken christenen, dat Christus Zijn leven gaf als verzoening voor de zonden van de mens. (Alle zonden van alle mensen van alle tijden!) Aan hen, die dit vervangende offer aanvaarden en Christus aannemen als Heer van hun leven, schenkt Christus toegang tot het eeuwige leven.
16 en 17 april gedenken de christenen, dat Christus weer is opgestaan uit de dood en dat hierin de belofte zit van de opstanding van de gelovigen aan het einde der tijden, als Christus in zijn goddelijke heerlijkheid weerkomt op de wolken des hemels. Dan zal Johannes 14:2b-3 werkelijkheid worden.

Ongelooflijk

Dit boek vertelt in korte hoofdstukken het verhaal van Gods ongelooflijke toewijding en verbondenheid. Het boek geeft ook body aan de frase “God is liefde”.
Zie voor meer in de rubriek “God is liefde” de pagina “Ongelooflijk”

Zie ook de pagina “Actuele artikelen”. Deze is aangepast aan de actuele gebeurtenissen. Deze zijn volgens ons tekenen, dat de wederkomst van Christus dichterbij is dan menigeen denkt.