Hoofdstukken 2-11

Het boek de Openbaring beschrijft de geschiedenis van de christelijke periode op de aarde op vier manieren.
1. De brieven aan de zeven gemeenten.(Hoofdstuk 2-3)
2. De zeven zegels.(Hoofdstuk 5-7)
3. De zeven bazuinen.(Hoofdstuk 8-11)
4. Allerlei symbolen, beesten, zeeën en het land (Hoofdstuk 12-22)

Hieronder eerst een schema van de hoofdstukken 2 tot en met 11. In de schema’s wordt uitgegaan van de Historiserende visie op de profetieën. Dat wil zeggen, dat men in de profetieën punten uit de geschiedenis herkent.

A: De zeven gemeenten
B: De zeven zegels
C: De zeven bazuinen

1.
A: Openbaring 2:1-7 : Efeze:: De apostolische kerk (tot +/- 135)
B: Openbaring 6:1-2 : 1e zegel en Het witte paard: De reine, apostolische kerk.
C: Openbaring 8:7   : 1e bazuin.Hagel en vuur, vermengd met bloed: Het oordeel over Israël.
De verwoesting van Jeruzalem en de tempel en de verstrooiing van de Joden onder alle volkeren.

2.
A: Openbaring 2:8-11: Smyrna : De martelarenkerk (tot  +/- 321:)
B: Openbaring 6:3-4 : 2e zegel Het rossige paard:
De martelarenkerk, die langzamerhand onzuiver wordt in de leer.
C: Openbaring 8:8-9 : 2e bazuin. De grote berg, die brandend in de zee wordt geworpen.:
Het oordeel over en de vernietiging door oorlogen van het Romeinse rijk.

3.
A: Openbaring 2:12-17: Pérgamum: De keizerlijke staatskerk (321-538)
B: Openbaring 6:5-6    : 3e zegel Het zwarte paard:
De staatskerk, die in geestelijke duisternis verkeert.
C: Openbaring 8:10-11 : 3e bazuin De grote ster, die op het derde deel van de rivieren  en de waterbronnen valt:
De verwijdering van de duivel uit de hemel. Rivieren en waterbronnen zijn het symbool van volkeren. Onder invloed van satan is het zuivere water van het evangelie bitter geworden door de valse leerstellingen.

4.
A: Openbaring 2:18-29: Thyatira : De machtskerk 538-1798.
B: Openbaring 6:7-8    : 4e zegel Het vale paard met de dood als berijder:
De machtskerk, die dood en verderf zaait onder de mensen en hen het Woord onthoudt.
C: Openbaring 8:12 : 4e bazuin. Het derde deel van de zon, de maan en de sterren verduisterd.
Hier is de zon het symbool van Christus, de maan van het onderwijs en de sterren van de boodschappers. In de Middeleeuwen heeft de R.K. kerk de verkondiging van het evangelie ernstig gehinderd, door het verbieden van het hebben en lezen van de Bijbelen door haar overleveringen.

Openbaring 11:1-14     : De twee getuigen, die 1260 jaar lang profeteren, met een zak bekleed, als teken van rouw. Daarna zullen ze 3,5 jaar doodverklaard zijn.
Gedurende de overheersing van de R.K. kerk werd het evangelie onder moeilijke omstandigheden gebracht. De drie en halve dag (= 3,5 jaar) in vers 9, slaan op de periode, waarin het  Oude en het Nieuwe Testament dood waren verklaard door het Franse parlement. vanaf 1793.

Hier eindigt de eerste grote periode, die de eerste vier tijdperken omvat. Volgens Openbaring 13 valt de christelijke periode uiteen in twee grote perioden, die van het beest uit de zee (het pausdom, 538 – 1798) en die van het beest uit de aarde (de protestantse Verenigde Staten van Amerika), 1798 – heden).
Tevens is de grote verzoendag in het jaar 1844 een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. Toen ging onze Heiland van het hemelse heilige naar het hemelse heilige der heiligen om aan het uiteindelijke oordeel over zijn volgelingen te beginnen.
Openbaring 8 :13 De arend, die in het midden des hemels vliegt en het drievoudig wee over de aarde uitroept. Deze engel markeert het begin van de oordeelstijd in de herfst van 1844, het einde van de 2300 avonden en morgens.(Zie de uitleg bij Daniel 8 en 9)

De tweede periode behelst nog drie gemeenten, drie zegels en drie bazuinen.

5.
A: Openbaring 3:1-6 : Sardes: De kerk na de Franse revolutie.
B: Openbaring 6:9-11: 5e zegel De zielen onder het altaar, die overwinnaarskleren krijgen.
De oordeelstijd is begonnen, maar God zegt, dat het oordeel nog niet wordt voltrokken.
C: Openbaring 11:1-14: Vuur uit de mond van de getuigen en 3,5 dag dode getuigen:

Na de 1260 jaar van R.K. overheersing zullen de getuigen met ondersteuning van de Heilige Geest opnieuw het evangelie brengen. De laatste 3,5 jaar van de aardse geschiedenis zullen ze echter weer monddood gemaakt worden. Daarna zal de Messias komen en zullen ze ten hemel varen.
Openbaring 9:1-12      : 5e bazuin. De rook van valse leerstellingen verduistert de zon en de hemel. De pijniging van hen, die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben.
Gedurende 150 jaar worden degenen, die tegen God gekozen hebben zo gepijnigd, dat ze de dood zullen zoeken. Ze zullen hem echter niet vinden.
Zij, die trouw zijn aan God, het gras, het gewas en de bomen, hebben geen last van deze pijniging.

6.
A: Openbaring 3:7-13 : Filadélfia : De kerk, die de wederkomst van Christus verwacht en predikt.
Voor de trouwe gelovigen is de deur van het eeuwig Jeruzalem geopend, voor de anderen is hij definitief gesloten.
De belofte van Jezus, dat Hij spoedig komt.
B: Openbaring 6:12-17:  6e zegel De grote aardbeving, de verduistering van zon en maan en de sterrenregen.
(Zie ook Matthéus 24:29-31 en Jesaja 24:4,5 en 17-23).
De tekenen van Jezus’ komst. De angst van Gods tegenstanders voor Zijn toorn en die van Christus
Openbaring 7:1-8   : De verzegeling van de 144.000: Hier worden van de 12 stammen van het volk Israël elk 12.000 mensen verzegeld.
Het is zeer de vraag, of hiermede letterlijk 144.000 mensen worden bedoeld. Ze kunnen ook symbool staan voor het gehele volk van God.
Zie ook Openbaring 21, waar toegang wordt verleend tot het nieuwe Jeruzalem via de 12 stammen van het oude volk en de 12 apostelen van het nieuwe.
Ezechiël 9:1-6 : Ook hier wordt gesproken over de verzegeling van Gods getrouwe volgelingen. Net als in openbaring 13 wordt gesproken over een teken op het voorhoofd.
Openbaring 7:9-17     : De schare, die niemand tellen kan. Zij hebben witte gewaden en prijzen God en het Lam. Zij zijn gekomen uit de grote verdrukking en hebben hun gewaden gewassen in het bloed van het Lam. Mogelijk wordt met de 144.000 uit de vorige verzen dezelfde groep bedoeld als hier met de ontelbare schare.
C: Openbaring 9:13-21: 6e bazuin. Het loslaten van de vier engelen, die tot dan gebonden zijn. Het leger van 200 miljoen ruiters. Zie ook Openbaring 7:1-3 en Openbaring 16:12-14 Een periode van oorlog en strijd, maar de ongelovige mensen bekeren zich toch niet.
Openbaring 10:1-7 De sterke engel en de waarschuwing “Er zal geen uitstel meer zijn” God zal over alle schepselen oordelen en Zijn rijk herstellen.
Openbaring 10:8-11 Het geopende boek, dat zoet in de mond is en bitter in de buik.
De opdracht om opnieuw te profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen: Het boek Daniël, dat gesloten moest blijven tot in de eindtijd. (Zie hiervoor Daniël 12:4) De eerste vervulling van deze profetie was rond het jaar 1844. Na met enthousiasme brengen van de goede boodschap kwam er een grote teleurstelling in het najaar van 1844. Nader onderzoek van de profetieën van Daniël bracht na dit tijdstip aan het licht, dat de berekening van de tijd weliswaar juist was, maar dat men zich in de voorspelde gebeurtenis had vergist. Men dacht, dat de wederkomst van Christus toen zou plaats vinden. Op dit tijdstip begon echter de hemelse tegenhanger van de Grote Verzoendag. Vlak voor de wederkomst van Christus zullen de gelovigen opnieuw deze tegenstelling ervaren. (Zie Leviticus 16). (Zie ook de uitleg bij Daniel 8 en 9).

7.
A: Openbaring 3:14-22 : Laodicéa: De allerlaatste oproep aan de kerk om zich te bekleden met de gerechtigheid van Christus
Openbaring 4:1-11: De vierentwintig oudsten en de vier dieren: God is waardig om aanbeden te worden, want Hij heeft alles geschapen.
Openbaring 5:1-14: De verzegelde boekrol en het Lam: Alleen Christus is waardig de zegels van de boekrol te verbreken
B: Openbaring 8:1-6     : 7e zegel De stilte van een half uur in de hemel.
Christus en Zijn engelen trekken uit om de uitverkorenen te verzamelen.
Als een profetische dag een jaar is, dan is een profetisch half uur ongeveer een week in werkelijkheid. Ook de schepping duurde een week.
C: Openbaring 11:15-19 : 7e bazuin Het koningschap over de wereld is gekomen aan God en Christus:
Het geven van het loon aan de heiligen en aan hen, die de naam van God vrezen. Maar ook de tijd om te verderven wie de aarde verderven.
De tijd van Gods oordeel De gelovigen, die trouw zijn gebleven, ontvangen het eeuwige leven. Zij die God bleven afwijzen, worden vernietigd.