Een Lam opent de deuren.

We leven naar Pasen toe. Om ons heen komt de natuur tot leven. En God opent onze ogen voor het nieuwe leven in Christus Jezus. Niemand heeft zo diep nagedacht over Pasen als Johannes. Hij schreef: “daar is het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 3:29) Alleen bij hem vinden we drie keer de uitdrukking “en het Pascha der Joden was nabij” (Johannes 2:13)

Alleen hij verhaalt over de reiniging van de tempel met Pasen (Johannes 2). Alleen hij geeft aan dat Jezus wist, dat Hij voor Pasen zou sterven (13:1).
En wat vinden we in het boek Openbaring van Johannes? Daar wordt nog meer over Pasen gesproken. Er zijn drie uittochten geweest. Eerst de uittocht uit Egypte. Daarna de uittocht uit Babylon. Maar er is nog een derde uittocht: de uittocht uit het geestelijk Babylon. Deze derde uittocht staat in het boek de Openbaring van Johannes. De Farao verhardde zijn hart. Dat doen de mensen in de eindtijd ook. Johannes schrijft: “Ze bekeerden zich niet van hun verleden”. Dan vallen de zeven plagen. Maar het water kan in bloed veranderen. Kwaadaardige gezwellen kunnen komen. De zon kan verhit zijn. Maar de mensen bekeren zich niet. Ze bekeerden zich niet in Egypte. Ze bekeren zich niet in de eindtijd.
Maar dan ziet Johannes een groep mensen. Ze lopen tussen de plagen door. En de plagen hebben geen vat op hen. Aan het hoofd van de groep staat een Lam. Want dankzij het verlossende werk van dat Lam is er een laatste uittocht mogelijk. Een laatste uittocht uit het geestelijk Egypte. Een laatste uittocht uit de zonde. Daar gaat het om met Pasen. Daar gaat heet om in het boek de Openbaring. Het is Johannes geweest die ons dat zo boeiend heeft uitgebeeld. In het boek Openbaring staan de gekochten en verzegelden veilig. Ze staan veilig voor de storm die aan de wederkomst voorafgaat.

Het Lam wordt gekroond.
Waarom staan ze veilig? Johannes zegt in Openbaring 14:1: “Toen zag ik dit: het Lam stond op de Sion, en bij het Lam waren honderdvierenveertig duizend mensen, die zijn naam en die van de Vader op hun voorhoofd hadden”. En als ze daar staan kunnen de stormen woeden, maar hun zal geen haar gekrenkt worden. Daarna wordt het lied van Mozes gezongen. We blijven dus in de Paasstijl. En dan volgt de eindstrijd. De eindstrijd tussen het Lam en het beest. Het beest doet net of hij de baas is. Zijn dodelijke wond geneest. En de hele wereld gaat hem met verbazing achterna.
Maar de kroning van het beest loopt op een fiasco uit. Voor hemzelf en zijn volgelingen. Maar gelukkig staat de kroning van het Lam er tegenover. Want alleen het Lam oordeelt in gerechtigheid. In Openbaring 5 wordt ons deze kroning geschilderd. God de vader houdt een boek in zijn hand. Dit boek heet : het boek van het leven. Maar het wordt ook heet boek van het Lam genoemd, want door Golgota kunnen zij die in dit boek geschreven staan blijven leven. Maar in dat boek staat nog meer. Het bevat de hele geschiedenis van de mensheid. En dan stelt een sterke engel een vraag: “Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?” Of “Wie is waardig het boek te openen” (NBG) Er volgt een doodse stilte. Niemand heeft er recht toe. En dan staat eer: “En Johannes weende zeer!”(NBG)
Maar dan treedt er een Lam naar voren. Een Lam met een snedelitteken. Een Lam dat kosjer is geslacht. Het betreedt statig de trappen van de troon. De spanning stijgt. Je kunt de stilte horen. Zullen de lijfwachten het Lam tegenhouden? Gods lijfwachten laten Hem door, want Hij is de Messias. Alleen hem komt het toe het boek te openen.

Pasen heft de vloek op.
Pasen is in Christus en alleen in Hem vervuld. Wie het anders leert, deelt in de vloek. De vloek van Pasen. Kies vandaag wie je dienen wilt. Het beest of het Lam. De overlevering vertelt ons iets meer over het verder leven van Johannes. Hij zou naar Efeze verhuisd zijn na de dood en de opstanding van Jezus. Daar zou hij ook begraven liggen. Er woonden in Efeze in die tijd veel rijke en invloedrijke joden. Zij zagen Jezus niet als de Messias. Maar er woonden in Efeze ook christenjoden. Zij werden vervolgd en de deuren van de synagoge waren voor hen gesloten. Bij de joodse feesten werden ze geweerd, dus ook bij het joodse Paasfeest.
Sommige christenjoden konden de sociale druk van familie en vrienden niet weerstaan. Ze twijfelden. Ze hinkten op twee gedachten. Ze aten van twee walletjes. Ze verschenen op het joodse Pascha, maar in het geheim waren ze ook christen. Maar de apostel Johannes keurde dit af. Hij wilde op dit punt van geen compromis weten. Evenals Jozua zei hij: “Jullie moeten een keuze maken. Je kunt alleen maar voor of tegen Jezus zijn”.

De Heer wordt gastheer.
Dan wordt de oude apostel Johannes ter wille van zijn overtuiging verbannen naar Palermo.(was toch Patmos?) Daar zaten vooral de rijke invloedrijke joden achter. Ik beweer niet dat christenen beter zijn dan joden. Christenen waren toen ook zulke lieverdjes niet. Duidelijk is wel dat de christenen het in die dagen hard te verduren hadden. De oude apostel Johannes schreef vanuit zijn verbanningsoord brieven aan de zeven gemeenten van klein Azië Openbaring 2 en 3)
In die brieven spreekt hij ov er het aanzitten met Jezus. Het aanzitten met Hem als Hij komt op de wolken. Hoe moet dat in hun oren geklonken hebben? Alle belangrijke gildefeesten waren voor hun taboe. Ze waren nergens meer welkom. Hoe moet dat bij hen overgekomen zijn? Zelfs bij het belangrijkste joodse feest, het Pascha, werden ze geweerd. Hoe moet dat zijn ontvangen door mensen die uit heet sociale leven gesloten waren. Maar de Heer zegt tegen zijn getrouwen: “Wees er niet verdrietig over. Als Ik terugkom zal Ik een maaltijd aanrichten. Een maaltijd waarbij alle maaltijden in het niet zinken. Zelf zal Ik jullie gastheer zijn”.
We zullen dat zo vaak herhalen als je maar wilt. En nu mag de apostel Johannes als vertegenwoordiger van dat kleine groepje uitgestotenen die Jezus erkennen als het Paaslam opklimmen naar de hemel. Daar aangekomen ziet hij een stad met een tempel, Gods paleis. Als hij dit gebouw nadert, ziet hij hoe zich langzaam één van de tempelpoorten opent. Hem wordt de toegang niet geweigerd. Daar hadden veel joden niet op gerekend. Hoe kan een volgeling van Jezus nu toegang krijgen tot de heilige tempel?

Johannes in de hemelse tempel
Toen na de apostolische tijd de relatie tussen joden en christenen verslechterde waren christenen niet altijd meer welkom in de synagoge. Waarom zouden ze dan wel toegelaten worden in de hemelse tempel? Nu neemt Jezus Johannes, een christen uit de joden, mee naar de tempel in de hemel. Die tempel gaat voor hem open. En wat ziet hij als hij binnengaat? Hij ziet het Lam Jezus Christus. Als er enige twijfel in het hart van Johannes was geweest over Jezus als de Messias, dan was die twijfel nu voorgoed verdwenen. Jezus is de ware Messias. Hij is het Lam dat geslacht werd. Maar hij ziet nog meer in de hemelse tempel. Hij ziet de 24 oudsten, die op 24 tronen zitten. Dit was een bekend beeld voor elke jood, want het Oude Testament maakt dat de aardse tempel 24 verschillende priesterklassen kende. Aan het hoofd van elke klasse stond een overpriester en samen vormden ze de tempelraad, ook wel de Hoge Raad genoemd. Zo vertelt het boek Handelingen ons hoe Jezus’ leerlingen voor de Hoge raad gesleept werden. En hoe Paulus door de Hoe raad uitgestuurd werd om christenen in Damascus te doden.
Van die aardse Hoge Raad hadden de christenen niet veel goeds te verwachten. Christus zelf werd door deze raad tot de kruisdood veroordeeld. Maar in de hemelse tempel ziet Johannes Jezus staan. En Hij staat te midden van zijn 24 oudsten en zij loven en prijzen zijn naam. Ze loven en prijzen de Jezus die christenen willen volgen. Wat een bemoediging moeten deze visioenen gebracht hebben aan de mensen die vervolgd werden om hun geloof in Jezus.
Nu mag Johannes evenals de profeten opklimmen naar de hemelse tempel en daar de raadsbesluiten van God vernemen. Johannes, een volgeling van Jezus van Nazareth, treedt in de rij van de profeten.

Een uitnodigende open deur.
Die deur die Johannes zag openstaan in de hemelse tempel staat ook voor ons open. We mogen tezamen met Johannes binnengaan. Het boek Openbaring zegt eigenlijk: “Houd goede moed! U staat er niet alleen voor. Het Paaslam wijst u de weg. De laatste uittocht is al begonnen. Het einddoel is in zicht”.
Als u ontmoedigd bent geraakt en op het punt staat heet geloof op te geven, bedenk dan dat Jezus zijn leven voor u heeft gegeven en u wil bemoedigen, zoals Hij de gelovigen uit de eerste eeuw bemoedigd heeft. Onze tijd begint, wat heet geloof betreft, steeds meer op die eerste eeuw te lijken. De meeste mensen weten niet meer precies waar het over gaat met Pasen. De verhalen uit de Bijbel zijn geen gemeengoed meer. En omdat de kennis van Gods Woord verloren gaat, neemt de verwarring toe. Waar vroeger in de boekwinkel “theologie” of “godsdienst” stond, staat nu “esoterie”. Dat is ook de wereld van de paragnosten, helderzienden en kruidendokters.
Mag Gods geest ons helpen de juiste geloofskoers te varen in deze tijd van verwarring en de juiste keuze te maken en het Lam te volgen, Zo kunnen ook wij delen in de zegen van Pasen.

Inspirerende paasdagen gewenst!

Bron: Advent 02-2013