De eerste aankondigingen voor de wederkomst van Christus worden gedaan door de profeet Daniël. Bovendien leert deze profeet, dat aan de wederkomst een oordeel vooraf gaat. Leest u eerst eens Leviticus 16 over de grote verzoendag om het (hoge)priesterschap van Christus wat beter te begrijpen en Deuteronomium 6:1-9 over het teken aan de hand en het voorhoofd, dat u ook vindt in Openbaring 13:11-18. Alleen gaat het in Deuteronomium 6 over God’s wetten, terwijl het in Openbaring 13 gaat over tekenen van trouw aan een God vijandige macht.

Deze pagina vat het profetisch verhaal nog een keer samen en geeft wat aanvullende informatie.
Sommige van de conclusies hieronder zullen vragen bij u oproepen, maar dat is ook de bedoeling.
Leest u de betreffende Bijbelgedeelten maar eens aandachtig door, dan worden een hele boel zaken vanzelf duidelijk.
Het is echter niet onze bedoeling om mensen te kwetsen.
Mocht dat wel het geval zijn, dan ontvangen wij graag een e-mailtje . (zie Contact)
Sommige dingen kunnen dan misschien anders geformuleerd worden.
Schema van de wereldgeschiedenis volgens  Daniël en Openbaringen.

1
Daniël 2:32 en 37,38: Het gouden hoofd
Daniël 7:4: De leeuw:
Babylon

2
Daniël 2:32 en39: De zilveren borst en armen;
Daniël 7:5: De beer op de ene zijde;
Daniël 8:3,4 en 20: De ram met de twee ongelijke horens (de koningen der Meden en Perzen)
Daniël 11:2-3: De laatste vier koningen van Perzië:
Medo-Perzië

3
Daniël 2:32 en 39: De koperen buik en lendenen;
Daniël 7:6: De panter met de vier vleugels;
Daniël 8:5-7 en 21: De harige geitebok met de grote horen (de koning van Griekenland)
Griekenland inclusief de Seleucidische rijken

3a.
Daniël 8:8 en 21: De grote horen (de eerste koning van Griekenland);
Daniël 11:3: De heldhaftige koning
Griekenland onder Alexander de grote

3b.
Daniël 7:6: De vier koppen van de panter;
Daniël 8:8 en 22: De vier horens van de geitebok
Daniël 11:4: Het naar de vier windstreken verbroken koninkrijk
De Seleucidische rijken
(Uiteindelijk bleven er vier generaals van Alexander over, die het rijk onderling verdeelden)
Van deze Seleucidische rijken worden in Daniël 21-31 twee genoemd, die van het Noorden en die van het Zuiden.
Voor Christus zijn dit Syrië en Egypte.

4
Daniël 2:33 en 39: De ijzeren benen;
Daniël 7:7 en 23: Het verschrikkelijke beest
Daniël 8:9 en 23-25: De hoorn, die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad.
Rome

4a
Daniël 11: 23 spreekt over het doden van Christus door de Romeinen.
Daniël 11:24 noemt als duur van deze macht een tijd(jaar) dus 360 aardse jaren.
Romeinse rijk

4b
Daniël 2:33,34 en 40-43: De ijzeren en lemen voeten met de tien tenen.
Daniël 7:7 en 24: De tien horens:
West-Europa na het uiteenvallen van het Romeinse rijk

4c
Daniël 7:8 en 25: De kleine hoorn, die woorden zal spreken tegen de Allerhoogste,en de heiligen des Allerhoogsten te gronde zal richten voor een tijd en tijden en een halve tijd.  (3,5 profetisch jaar=1260 jaar).
Daniël 8:10-12 en 25: en die aan Christus het dagelijkse offer ontneemt en de waarheid ter aarde werpt.
Daniël 11:25-31 spreken over de kruistochten.De koning van het Noorden, het pausdom,  strijdt tegen de koning van het Zuiden, de islam.
Daniël 11:30: De koning, die vergramd wordt tegen het heilig verbond en zijn aandacht wijdt aan hen, die het heilig verbond verzaken. De heiligen zullen een tijdlang struikelen. (vers 24). In die periode worden ze vervolgd door het pausdom. In 12:7 wordt deze tijd aangeduid als een tijd, tijden en een halve tijd. Hiermede wordt een link gelegd tussen deze periode en Daniël 7:25.
Openbaring 13:1-10: Het beest uit de zee, dat 42 maanden (ook 3,5 jaar) de heiligen zal vervolgen en met de wond, als ten dode, die genas.
Het Pausdom

4d
Openbaring 13:11-18: Het beest uit de aarde met twee horens als het Lam,  dat echter spreekt als de draak.
De afvallig geworden Protestantse kerken,  die geen bijbelse boodschap brengen.
Zij zijn ooit oprecht begonnen, maar zullen uiteindelijk het teken van gezag van het pausdom, de zondag, via de politiek opdringen aan alle mensen

4e.
Daniël 12:11: De 1290 dagen,
de periode vanaf de bouw van de Al-Aksa moskee in 658 tot 1948, de oprichting van de staat Israël.
Daniël 12:12: De 1335 dagen,
De periode tot 1993, het jaar, waarin het vredesproces begon en het Vaticaan de staat Israël erkende.
5
Daniël 7:9-10 en 26: Het opstellen van tronen en het openen van de boe
Daniël 8:14: Het in rechten herstellen van het heiligdom.
Openbaring 20:11-15: De grote witte troon, de boeken en het boek des levens.
Openbaring 14:6-10: De boodschappen van de drie engelen.
Het onderzoekend oordeel vanaf grote verzoendag 1844 ( zie het schema hieronder)
Openbaring 17 en 18: De grote hoer en Babylon de grote stad
Samenwerking tussen pausdom, gevallen protestantse kerken en spiritisme

Daniël 8:25: Het zonder mensenhanden vernietigen van de hoorn.
Het oordeel van God’s wege.

Daniël 12:1: Michaël, de grote vorst, die zijn volk helpt.
Jezus, die Zijn volk helpt bij de wederkomst .
6
Openbaring 19 en 20:
Het duizendjarig rijk:
de gelovigen zijn met Christus in de hemel, de goddelozen zijn dood
en de duivel met zijn engelen zijn werkeloos gebonden op de aarde.
7
Daniël 2:34-35 en 44-45: De steen, die zonder mensenhanden losraakt en de hele aarde vervult.
Daniël 7:13,14 en 27: Het koningschap wordt gegeven aan het volk van de heiligen des  Allerhoogsten.
Daniël 12:1-4: Al, wie in het boek geschreven wordt bevonden, zal ontkomen.
Openbaring 21,22 Het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe aarde (God en Christus verlichten de aarde en wonen voor altijd bij de mensen).
God’s eeuwige Koninkrijk
Schema  70 weken

1
Daniël 9:25 Zeven weken: 49 jaar.
De opbouw vanaf najaar 457 voor Christus tot najaar 408 voor Christus

2
Daniël 9:25: Tweeënzestig weken:
434 jaar De periode vanaf najjar 408 voor Christus tot najaar 27 na Christus

3
Daniël 9:26: De aankondiging van de dood van Christus en de verwoesting van Jeruzalem
Najaar 27 na Christus wordt Jezus door Johannes gedoopt in de Jordaan en ontvangt de heilige Geest.

4
Daniël 9:27: In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden.
In de helft van de week, Pasen van het jaar 31 na Christus, sterft Jezus Christus de kruisdood, waardoor de tempeldienst zijn taak verliest.

5
De tweede helft van de weekmaakt de periode van 70 weken vol.
Aan het einde van de laatste week van de zeventig, najaar 34 na Christus, sterft de apostel  Stephanus door steniging, waarmee de Joodse leiders zich definitief afkeren van de Messias

De wat cryptische tijdsaanduiding uit Daniël 7:25 en Daniël 12:7 ( een tijd en tijden en een halve tijd) verschijnt in Openbaring 12 en 13 als 1260 dagen, als een tijd en tijden en een halve tijd en als tweeënveertig maanden.

Deze drie tijdperken stemmen met elkaar overeen, want 3,5 jaar met 12 maanden = 42 maanden en 42 maanden van 30 dagen = 1260 dagen.

Numeri 14:34 en Ezechiël 4:6 geven ons de sleutel om deze periode in de geschiedenis te plaatsen. Profetische dagen zijn in werkelijkheid even zo vele jaren.

De 2300 avonden en morgens en de 70 weken.
Van het gezicht uit Daniël 8 wordt alles uitgelegd, behalve de betekenis van de 2300 avonden en morgens.
Deze profetie is Daniël gedaan door de engel Gabriël. In Daniël 9 wordt eveneens door de engel Gabriël terugverwezen naar juist dit gezicht met de tekst “zeventig weken zijn bestemd voor uw volk”. Het in de oorspronkelijke tekst gebruikte woord, dat vertaald is met “bestemd”, betekent “afgesneden”. De zeventig weken moeten dus worden afgesneden van de 2300 avonden en morgens. Als de 70 weken aan het einde van de 2300 jaar worden afgesneden, zouden de 2300 avonden en morgens eindigen in 34 n.Chr. en dus beginnen in 2267 v.Chr..
Het meest logische is daarom, dat beide perioden de zelfde begindatum hebben.
De engel Gabriël kondigt ook bij Zacharias de geboorte van Johannes de doper en bij Maria de geboorte van Jezus de Christus aan
Najaar 457 voor Christus kwam het bevel, zoals vermeld in Daniël 9:25.Zie ook Ezra 7:7,8 en 25.
7 weken of 49 jaar duurde de wederopbouw van Jeruzalem, dat daarna 62 weken of 438 jaar hersteld zou blijven.
Deze periode reikt tot najaar 27 n.Chr., toen Jezus Christus door Johannes werd gedoopt in de Jordaan.
Halverwege de laatste week, dus voorjaar 31, stierf Jezus aan het kruis en maakte daarmee de offerdienst overbodig.
De steniging van Stefanus en de bekering van Paulus vonden plaats najaar 34, waarmee de 70 weken waren verstreken.
Schema van de 70 weken

Bij de hemelvaart gaat Christus naar het hemelse heilige om voor de zondaars te pleiten. Aan het einde van de 2300 voorspelde jaren, grote verzoendag 1844, gaat Hij het heilige der heiligen binnen en begint het onderzoekend oordeel, de hemelse groet verzoendag. Het onderzoekend oordeel aan het einde van de 2300 avonden en morgens. Zoals in de oudtestamentische tempeldienst het kerkelijke jaar werd afgesloten door de grote verzoendag, die uiteindelijk alle zonden uit de tempel legde op de kop van de bok, zo ging Jezus Christus najaar 1844 in het hemelse heiligdom van het heilige naar het heilige der heiligen voor de laatste fase. Met de wederkomst van Christus is onlosmakelijk verbonden zijn hogepriesterschap, dat een aanvang nam bij zijn hemelvaart in 31 n. Chr. Zoals de tempeldienst in het oude Israël bestond uit een dagelijkse en een jaarlijkse dienst, is ook het dienstwerk van onze hemelse hogepriester verdeeld in twee soorten dienst. De jaarlijkse dienst op de grote verzoendag, die ook een oordeelsdag was, symboliseerde het onderzoekend oordeel, waarin door Daniël werd gesproken. Aan het einde van de 2300 dagen uit Daniël 8, die begonnen in de herfst van 457 voor Christus en dus eindigden in het najaar van 1844, begon de hemelse Grote Verzoendag. Als het leven van alle mensen vanaf Adam en Eva tot en met de levenden is beoordeeld, zijn de ware gelovigen voorzien van het zegel van de Almachtige. Naar dit zegel wordt verwezen in openbaring 7:3: “Brengt geen schade toe aan de aaarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben” en openbaring 9:4: “En hun werd gezegd, dat zij aan het gras van de aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden”. Dit zegel heeft te maken met de trouw aan Gods wetten met centraal de Tien Geboden. Het vierde gebod luidt: “Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God”. God’s liefdevolle geest zal zich na de verzegeling terugtrekken van de aarde, die dan volledig onder de geest van haat en vernietiging van de satan zal komen. Maar dat is het gevolg van de keuze, die de mensen hebben gemaakt.

Wie serieus wil weten, wat de bijbel zegt over onze tijd, leze aandachtig Matthëüs 24, waarin Jezus tal van kenmerken voorspelt, die zich heden ten dage in steeds grotere mate voordoen.
Vele valse christussen zullen allerlei “nieuwe” denkbeelden leren en de meeste mensen zullen onvoldoende bijbelkennis hebben om zich daar tegen te wapenen.
Ook spreekt Jezus over allerlei oorlogen en natuurrampen en niet te vergeten over de wetteloosheid van de mensen.
2 Thess. 3:3,4 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heeft, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” betekent ons inziens, dat hij zich goddelijke rechten toe-eigent.
Volgens Openbaring 13 zullen twee machten de dienst uitmaken in de periode tussen de hemelvaart van Christus en Zijn wederkomst.
Het eerste beest is een heidense macht, die zijn macht krijgt van de duivel, maar met een schijn van godsdienst.
Het tweede beest komt uit de gelovigen voort, maar spreekt als de duivel.
Dit beest zorgt ervoor, dat bijna alle wereldbewoners het kenmerk van de macht van het eerste beest zullen aannemen, de viering van de zondag.
Naast een economische boycot (niet kunnen kopen en verkopen) zullen de ware gelovigen door dit beest met de dood worden bedreigd.
Desondanks zullen zij tot aan de wederkomst van Christus de drie engelenboodschap blijven brengen. (zie openbaring 14).
En de schepper van hemel en aarde eren door het vieren van de sabbat.
Want alle dogma’s en leerstellingen van de Protestantse kerken ten spijt: De bijbel leert nog steeds de viering van de sabbat op de zevende dag der week.
De strijd, zoals die wordt vermeld in openbaring 13, zal gaan tussen de meerderheid, die de overleveringen van de gevestigde kerken zullen volgen of om politiek redenen zich hieraan zullen onderwerpen. Uiterlijk teken van gezag van het beest is de vanaf het begin van de tweede eeuw na Christus steeds meer aan de christenen opgedrongen viering van de zondag. Maar het gaat om een uitgebreid systeem van valse leerstellingen, zoals de onsterfelijke ziel, het aanroepen van overledenen, het stellen van menselijke priesters in de plaats van de enige ware Hogepriester, het veronachtzamen van de bijbelse voedings- en gezondheidsregels en nog veel meer.
Via Europese grondwet zal het pausdom in Europa zijn invloed uitoefenen ten gunste van de zondagsviering. De Protestantse Verenigde Staten van Amerika zullen eveneens strenge zondagswetten gaan invoeren en die aan de wereld opdringen. Maar hoe je het ook wendt of keert, de bijbel leert de viering van de sabbat, zoals het pausdom ruiterlijk toegeeft, maar de zondag is door de bisschop van Rome ingevoerd en de meeste Protestantse kerken erkennen dit recht en vieren eveneens de zondag.
Daartegenover zal God een volk hebben, dat ondanks economische sancties en bedreiging met de dood, trouw zal blijven het het principe Sola Scriptura. Dit volk zal vasthouden aan de Tien Geboden en de viering van de sabbat op de zevende dag en zal deze principes onder de aandacht van de mensen blijven brengen

Openbaring 17:12 voorspelt de opdroging van de rivier, dat wil zeggen, dat de kerken, die Babylon vormen, hun aanhang spectaculair zullen zien slinken.
Openbaring 18:4 roept de ware gelovigen op, Babylon te verlaten en zich te voegen bij de schare die, tegen de stroom van de overweldigende meerderheid in, God trouw blijft en de bijbel als richtsnoer neemt.
Openbaring 19 beschrijft de komst van Christus en dit hoofdstuk eindigt met : En de overigen werden gedood met het zwaard, dat kwam uit de mond van Hem, die op het paard zat; en al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Dit houdt dus in, dat er vanaf dat moment geen levende mensen meer zijn te vinden op de aarde.
Het begin van Openbaring 20 beschrijft het gedwongen verblijf van satan op deze lege aarde gedurende duizend jaar.
Openbaring 20:5,6 spreken voor zich: De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.
De aarde zal uiteindelijk gedurende duizend jaar woest en ledig zijn. De ongelovigen zijn gestorven in de laatste oorlog en de gelovigen zijn dan in de hemel.
Aangezien de gelovigen met Christus in de hemel zijn en de overige mensen dood zijn, kan er dus geen vrederijk op aarde zijn gedurende de duizend jaar.
Na de duizend jaren daalt het nieuwe Jeruzalem uit de hemel op de aarde en zullen de ongelovigen worden opgewekt. Dan zullen zij onder leiding van satan nog één keer proberen de macht over de aarde en het nieuwe Jerualem in handen te krijgen.
Openbaring 20 eindigt met: En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd beschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.(14,15).
Daarna zal de aarde worden herschapen in de paradijselijke toestand, zoals die was na de schepping. Op deze vernieuwde aarde zullen de gelovigen eeuwig mogen leven.

Achtergrondinformatie? Lees het boek “Het Messias Mysterie” van Nico Kooren, ISBN nummer 90-75186-03-7
Zie: Boeken en dergelijke
Serieus reageren? Zie Contact