Begin november eren vele gelovigen alle bekende en onbekende heiligen die bij God zijn. Dat zouden er naar ik las in roomse literatuur circa 100.000 zijn. De avond voor Allerheiligen  is Allerheiligenavond en dat is in het engels Halloween. Is een relatie tussen het christendom en Haloween eigenlijk wel mogelijk? Sinds 998 na Christus wordt op Allerzielen gebeden voor allen die gestorven zijn maar nog niet bij God zouden zijn. 

Kent de Bijbel deze denkbeelden of is het puur onbijbels?

Op 13 juli 1917 zeggen drie herderskinderen van 7, 8 en 10 jaar oud dat Maria aan hen verschenen is, tot drie keer toe, in het plaatsje Fatima. Maria zou hen de hel hebben getoond met veel pijn en wanhoop. Tien jaar later keurde Rome de pelgrimsreizen naar Fatima goed , waarmee de verschijning van Maria authentiek werd verklaard.
De interessante vraag is nu, of dit volgens de Bijbel wel kan of dat hier andere machten in het spel zijn?
We kunnen er kennelijk niet meer om heen, de doden schijnen te kijken naar ons, beschermen ons en indien nodig spreken ze tot ons. Op zijn minst voelen wij hun aanwezigheid duidelijk in onze nabijheid. De  media staan er bol van, het is een hype en het slaat zelfs door naar hysterie en kuddegedrag. Beroemde artiesten en waarzeggers dragen hun steentjes graag bij omdat het voorziet in een behoefte en het vult soms ook de portemonnee.
Is het onschuldig en is het een aanvaardbare vorm van troost of een leuke vorm van entertainment? Zou het een vorm van misleiding kunnen zijn die zo oud is als het kwaad?
Mensen die bewust kiezen voor het kwaad, voor de duisternis, voor zwarte magie of voor satanisme, zullen geen moeite hebben met spiritistische ervaringen, integendeel. Zo is er de Satans Kerk en zijn er vele stromingen die ook jonge mensen aantrekken en die zich via uiterlijk en muziek ook laten gelden als zijnde volgelingen van Satan.
De Bijbel signaleert reeds heel realistisch het bestaan van boze geesten. Duivelse krachten die tot grote wonderen in staat zijn. Het spiritisme drong zelfs het christendom binnen. Verzet tegen spiritisme, is verzet tegen Satan en zijn engelen. Het occulte assortiment is groot. Magie, extase, astrale projectie, hekserij, mediums, rad van Karma, mantra, paragnosie, Voodoo, Stille Kracht, Winti etc. Allemaal vormen van hoog spel. Mensen die daar kritisch tegenover staan, zullen vragen stellen en op onderzoek uitgaan. Komt het voort uit het goede of uit het kwade? Is het bedoeld als troost of als pure misleiding? Feit is dat we allemaal met de dood te maken krijgen en dat velen zich al eeuwen bezighouden met de vraag of de dood het laatste woord heeft. Met andere woorden, zijn we sterfelijk of onsterfelijk?
In het christelijke blad Life Line schreef M.Morrison:”Degenen die reeds gestorven zijn zullen met Jezus terugkomen. Wat zij intussen doen, dat zegt de apostel Paulus niet”.
Laten we in dit artikel eens gaan kijken of M.Morrison gelijk heeft, of hij de plank volledig misslaat of dat hij nog in Bijbelkennis tekort schiet. De Bijbel leert ons dat de onsterfelijkheid aan de mens was beloofd op voorwaarde van gehoorzaamheid en dat overtreding van Gods Wet dit voorrecht zou verspelen. Helaas kwam die overtreding in het paradijs reeds zeer snel en verleidde Satan de mens om tegen God te rebelleren.
Uitzonderingen van enkelen die wel naar de hemel gingen, noemt de Bijbel expliciet n.l Henoch, Mozes en Elia.
Alle andere gestorvenen wachten tot Jezus wederkomt en zijn dus nog niet in de hemel!
Ook Maria moet daar op wachten en kan dus nooit in Fatima zijn geweest of ergens anders.
Jezus Christus was in staat de breuk te herstellen die door de zonde in het paradijs was ontstaan door Zijn lichamelijk offer via het lijden, dood en opstanding. De tempeldienst in het Oude Testament was daar een voorafspiegeling van. Satan vertelde de mensen niet te zullen sterven bij het overtreden van Gods Wet. Niemand is echter zonder zonden gebleken en dus sterft iedereen (Ezechiel 18:20). Er bestaat dus geen onsterfelijke zondaar.
De leer, dat de ziel bevrijd moet worden uit zijn lichaam na de dood, is afkomstig uit de Griekse filosofie van Plato, Socrates en Aristoteles, maar is beslist niet Bijbels.
Niet alleen moest de mens via Satan geloven dat er onsterfelijkheid was, wij moesten ook nog gaan geloven dat de zondaar in eeuwige pijnen zou leven na de dood. Zo wordt God als een wraakzuchtig tiran neergezet en velen met die grote angst hebben geleefd. Zofn wreedheid is echter satanisch en zegt alles over Satan als de verleider van de mens. Een bedrieger in volle aktie. Zelfs in enkele christelijke geloofsbelijdenissen werd de leugen van Satan opgenomen inzake een eeuwig brandende hel.
Gaan velen echter na de dood meteen naar de hemel? Als dat zo was dan zou men de dood  eerder begeren dan het leven. Dit zou tot zelfmoord kunnen aanzetten als men in grote nood zit. Ook dat dogma hoort men in vele christelijke kerken n.l dat de opstanding meteen volgt op de dood. Zegt de Bijbel dat? Centraal staat dus onze eigen keuze. Kiezen wij tijdens ons leven voor of tegen gehoorzaamheid aan de God van de Bijbel. Alle mensen zullen geoordeeld worden (Handelingen 17:31).
In de Bijbel staat nergens dat dit meteen na het overlijden gebeurt. Wel zegt de Bijbel dat de doden “slapen” tot Jezus wederkomt (1 Thessalonicenzen 4:14, Job 14:10-12). Van wat onder de zon geschiedt, weten zij niets meer (Job 14:21). Het beeld dat de geesten van de doden “gedienstige geesten” zijn geworden, kent de Bijbel niet en is voortgekomen uit de heidense filosofie. Het moderne spiritisme staat er bol van. Wat de Bijbel wel doet is waarschuwen voor de gevallen engelen die Satan’s medewerkers zijn en die tot grote wonderen in staat zijn.
Door imitatie van de doden misleidt Satan velen. Die vervalsing is niet amateuristisch, maar grenst aan het perfecte. De imitators proberen het vertrouwen te winnen en dat is de weg tot het verlaten van de wegen naar God.

Dat snijdt velen de weg tot het eeuwig leven af. Schijn en valse leringen in plaats van de waarheden van de Bijbel. De wet van God (Zijn Tien Geboden) wordt opzij gezet of als vervallen verklaard. Kerken veranderen zelfs Gods Geboden door Satan ingefluisterd (Daniel 7 : 25).
Bovennatuurlijke krachten scoren bij de jeugd en bij de omroepen. De grote gevaren van het spitritisme en dus van satanisme schijnen weinigen zich te realiseren ( Tessalonicenzen 2:9-10 en Openbaring 13:13-14). Satan is tot grote wonderen in staat en zelfs tot genezingen met als doel de mensen van God en Zijn Waarheid weg te lokken. Satan is niet alleen daar waar lusten en uitspattingen zich manifesteren of waar Gods Geboden massaal worden overtreden, maar Satan manifesteert zich ook als het moet zeer beschaafd, ontwikkeld en fijngevoelig. Veel duistere wijsheid komt van Satan en zeker niet van God (Jacobus 3 : 15). Die wijsheid geeft macht en aanzien in de wereld, zelfingenomenheid en glans, gebracht op uiterst aantrekkelijke wijze.
De wijsheid zonder God leert ons de absolute ongenuanceerde evolutieleer, de oerknal, de maakbare wereld en de mens als centraal punt in plaats van God. Dit alles wil Satan ons doen geloven. Hij kent onze zwakke punten. Hij zet ons aan tot alles wat God verboden heeft. Is vrijheid bandeloosheid en godslastering? Is de mens alleen aan zichzelf verantwoording verschuldigd of ook aan onze Schepper?  Is vrijheid corruptie, verhuftering en zedenbederf? De Bijbel verbiedt contact met geesten o.t.w ”duivelse geesten” zoals de  Bijbel dit noemt (Openbaring 16:14). Die omgang is God een gruwel en daar stond de doodstraf op (Leviticus 19: 31 en 20:27).
Wereldleiders die waarzeggers of astrologen raadplegen, zijn allang geen uitzondering meer (Jesaja 8:19-20). Maar wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis (Jesaja 5 : 20). Leugenachtige geesten zijn er ook onder theologen, voorgangers, evangelisten en sprekers die soms gigantische successen boeken en massa’s mensen in vervoering brengen. Alles mag, behalve de zuivere waarheid. Alles is liefde maar gehoorzaamheid zou niet meer nodig zijn. Spiritisme met een christelijke mantel is een troef van Satan.  Zo gaan miljarden tegen Gods Woord in zonder het zich te realiseren. In vele kerken zien we tradities die weliswaar oud zijn, maar die niet van God en de Bijbel komen. Velen eren daardoor God  tevergeefs, omdat ze leringen leren, die geboden van mensen zijn (Mattheus 15 : 9). Toevoegingen en weglatingen die uit een duistere koker zijn getoverd. Hier tegen strijden is het strijden tegen Satan en zijn trawanten, ook binnen de kerken. Er zijn gelovigen die zichzelf wijsmaken dat een onboetvaardige zondaar niet gestraft zal worden, maar die zijn misleid. Minachting voor het gezag van God en blindheid voor Satans macht zal velen ten val brengen en alleen Jezus Christus kan ons redden omdat alleen Hij voor ons de Weg, de Waarheid en het Leven is. Als Hij wederkomt zal Satan als aartsbedrieger worden ontmaskerd en zal het oordeel zich manifesteren en zien we hen die de Geboden van God hielden en het geloof in Jezus Christus bewaarden (Openbaring 14 : 12).
Pas dan wordt voor alle mensen het oordeel over de mensen geopenbaard.
Vaak wordt een verkeerde vertaling gebruikt van Lucas 23:43. Dit is een grondtekst kwestie omdat deze o.a geen komma’s kent. Jezus zegt tegen de medegekruisigde:”Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het paradijs zijn”. Dat is geheel in lijn met de geest en de strekking van de Bijbel. Over de opstanding of hemelvaart van deze medegekruisigde zegt de Bijbel immers niets.
De mens onsterfelijk? Geenszins, alleen God is onsterfelijk (1 Tim. 6 : 16) en door God gewenste uitzonderingen worden expliciet in de Bijbel genoemd.
Heeft Satan nog meer troeven in de hand behalve de onsterfelijkheid? Maak er zelf een studie van als uw ziel u veel waard is.
Zijn de volgende zaken van God en Bijbels, of komen die van andere bronnen?  Zuigelingendoop, onsterfelijkheid, heiligverklaring, heiligenaanbidding,  predestinatie, Mariaverering, Mariahemelvaart, aflaten, biecht en absolutie, transsubstantiatie bij eucharistie, beeldenverering, zaligverklaring, heiligverklaring, communie, penitentie, zijn de R.K-tien geboden gelijk aan de bijbelse en goddelijke Tien Geboden, is Gods Sabbat (7e dag, zaterdag) gelijk aan de zondag (1e dag) c.q zondagsheiliging, reliquiverering, vagevuur, zonnesymbolen etc.

Interressante informaties via: amazingdiscoveries.org; amazingfacts.com; bibleprophecytruth.com; 3abn.org; saccentral.org

Onderstaand nog enkele teksten over de bijbelse toestand van de doden.
Genesis 2:7; Job 17:13; Psalm 49: 15 – 16; Psalm 88:11 – 13; Prediker 3:19-21; Prediker 9:10; Prediker 12:7; Jesaja 8:19;
Daniel 12:2; Daniel 12:13; Mattheus 16:27; Lucas 23:43; Johannes 5 : 28-29; Johannes 11:43-44; Johannes 14:1-3;
Handelingen 2;29; 1 Korintiers 15:52-58; 1 Thess. 4:15-17; 1 Timotheus 6:16; 1 Petrus 5:4; 2 Petrus 2:9;
Openbaring 1:7; Openbaring 20:5-6; Openbaring 20:11-15; Openbaring 22:12
Succes met uw studie en geloof niet iedereen maar stel vast of zij uit God zijn (1 Johannes 4:1).
D.H. & M. Hutter Verschut.

graven

Graven